CHKO Orlické hory lze považovat za území s relativně vysokou ekologickou stabilitou, která je daná vysokou zalesněností území, poměrně rozsáhlým výskytem mimolesní zeleně na zemědělské půdě, zachovalostí druhově bohatých luk a pastvin a hustou sítí vodních toků. Zachovalost kostry ekologické stability je v některých částech chráněné krajinné oblasti snížena výskytem druhově uniformních lesních porostů, poměrně velkými bloky zemědělsky využívané půdy s nízkým zastoupením mezí a remízků, v minulosti nevhodně upravenými koryty některých vodních toků a postupující urbanizací většiny obcí.

U skladebných částí územního systému ekologické stability na lesní půdě je dlouhodobě podporována výsadba a ochrana přirozeného zmlazení původních listnatých dřevin a jedle bělokoré, ochrana vodního režimu a zvyšování hnízdních možností dutinových ptáků. Funkčnost nelesních skladebných částí je zajišťována pravidelnou údržbou pozemků pastvou nebo kosením.