Charakter sídel

Pro chráněnou krajinnou oblast Orlické hory je typická zachovalá původní struktura horských vsí s hodnotnou regionální lidovou architekturou. Sídla zde nejčastěji vznikala podél potoků a cest. Příkladem tohoto tzv. lesního lánového typu vesnic je Neratov, Olešnice v Orlických horách či Bartošovice v Orlických horách. Dalším zdejším typem vsi je tzv. dvorcový typ s rozptýlenou zástavbou, kterou najdeme např. v Říčkách v Orlických horách, Zdobnici nebo na Šedivinách. Pro Orlické hory jsou charakteristické také samoty a menší shlukové vsi (např. Nebeská Rybná).

Tradice i současnost

Malebnost zdejší krajiny spoluutváří kostely, kapličky, křížky a další drobné sakrální stavby, které evokují historii osídlení Orlických hor. Kostely v Neratově, Jedlové nebo na Vrchní Orlici jsou jen jedny z mnoha staveb, které mají svůj jedinečný genius loci („duch místa“). Při svých toulkách Orlickými horami najdete takových míst bezpochyby mnohem víc.

V utváření obrazu krajiny Orlických hor má nezanedbatelnou roli turismus a rekreace. K neopakovatelným a veřejností pozitivně vnímaným stavbám patří např. Masarykova chata na Šerlichu. Tato horská turistická chata byla postavena v 20. letech 20. století a již od roku 1958 je kulturní památkou České republiky. Odborná veřejnost si cení i některých současných staveb. Rozhledna na Velké Deštné získala v roce 2020 Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za inspirativní řešení dominanty v přírodním prostředí. Negativní zásahy do krajiny naopak přinášejí podnikatelsky žádané formy budování sportovních center a apartmánových komplexů.

Jak stavět v CHKO Orlické hory

Pro zástavbu v Orlických horách jsou charakteristické nižší dřevěné roubené stavby obdélníkového půdorysu s 1 až 2 podlažími, podkrovím, širokým průčelím s okny a vysokou sedlovou střechou. Typické jsou také neoplocené dvory a vzrostlá zeleň v blízkosti stavení.

Pro novostavby i rekonstrukce původních roubených domů by měla platit jako vzor střídmost starých chalup. Příklady dobré praxe, základní pravidla pro stavební činnosti a další informace pro stavebníky se dozvíte z letáku Jak stavět v CHKO a z Preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Orlické hory.

Autoři fotografií: Zuzana Růžičková, Josef Kučera

Olešnice v Orlických horách.
Pohled do údolí  Divoké orlice v okolí Trčkova.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově.
Neratov, kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Kostel svatého Matouše v Jedlové v Orlických horách.
Hřbitov u kostela svatého Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici.
Kříž u kostekla svatého Jana Nepomuckého.
Malebnost krajiny  v okolí obce Vrchní Orlice dotváří kostel svatého Jana Nepomuckého.
_Barokní kostel svaté Kateřiny v Kačerově.
Masarykova chata na Šerlichu na hřebeni Orlických hor.
Rozhledna na Velké Deštné.
Rozhledna na Annenské vrchu.
Výhled z rozhledny na Anennském vrchu.
Stará roubená chalupa v obci Kotel nedaleko Olešnice v Orlických horách.
Přední část roubené chalupy v obci Kotel .
Roubená chalupa v Říčkách v Orlických horách.
Stará chalupa v loukách v Nové Vsi.
Chalupa v rašelinných loukách u přírodní rezervací Kačerov.
Chalupa v Neratově nad kostelem.
Zdobnice v Orlických horách.
Turistická chata SOKOL ve Vrchní Orlici.
Bunkr RS 64
Jedno z původních stavení v Kačerově.