​​​​​​​Vodní toky, tůně a rybníky

​​​​​​​Zatímco ikonickou rostlinou Orlických hor je bledule jarní, jejím protějškem mezi zvířaty jsou mihule potočnívranka obecná, které se hojně vyskytují v bystřinách toků Divoké Orlice, Bělé, Říčky a Zdobnice. Nad hladinou horských potoků se velmi často prohání ptáci skorec vodníledňáček říční. V březích potoků a řek si vyhrabává nory vydra říční, která se živí rybami, měkkýši, obojživelníky a dalšími drobnými živočichy. V tůních a rybnících se hojně rozmnožují obojživelníci jako skokan hnědý, ropucha obecná nebo čolek horský.

Louky

Zdejší louky, pastviny a mokřady poskytují domov, loviště i zimoviště velkému množství ptactva. Významným druhem podmáčených horských luk je chřástal polní – nenápadný pták, který se za letních nocí ozývá vytrvalým a daleko slyšitelným voláním “krex krex”. Pro jeho ochranu byla na území CHKO Orlické hory vyhlášena ptačí oblast Orlické Záhoří. Mozaika luk, pastvin a mokřadů představuje životní prostor i pro řadu dalších chráněných druhů ptáků. Hnízdí zde např. bekasina otavní, ťuhýk obecný, bramborníček hnědý, linduška luční, hýl rudý, strnad luční nebo jeřáb popelavý.

V celých Orlických horách je na vlhkých loukách relativně hojným druhem modrásek bahenní. Tento celoevropsky chráněný motýl ke svému životu bezpodmínečně potřebuje rostlinu krvavec toten a mravence rodu Myrmica. Jeho ochrana se neobejde bez šetrné mozaikovité nebo pásové seče luk.

Lesy

lesích na území CHKO Orlické hory podporujeme přirozenou druhovou skladbu dřevin a šetrné hospodaření. V nejcennějších územích ponecháváme les samovolnému vývoji bez jakýchkoliv lidských zásahů. Zdejší lesy jsou tak domovem pro mnoho druhů ptáků, savců i bezobratlých živočichů. Hluboké lesy poskytují bezpečné útočiště pro hnízdící výry velké i čápy černé. V dutinách stromů hnízdí např. datel černý, sýc rousný nebo holub doupňák. Dutiny stromů využívají taky netopýři, zejména netopýr severní, černý, ušatý a vodní.

V posledních letech se do české krajiny, zejména pak do lesů, vrací vlk obecný. Přestože vlk patřil v Orlických horách ještě před pár lety spíš do světa pověstí, od roku 2020 se i tady vyskytuje trvale. Chcete-li přispět k monitoringu vlků na území CHKO Orlické hory a máte-li spolehlivá data o jejich výskytu (ověřitelné záznamy z fotopastí, dokladované pobytové stopy apod., u kterých je doložené místo a čas výskytu), kontaktujte nás prosím na vlci.oh@nature.cz. Pokud máte zájem o informace k náhradám škod, zabezpečení hospodářských zvířat, financování těchto zabezpečení atd., navštivte stránky www.navratvlku.cz

​​​​​​​Autoři fotografií: Michal Pešata, Václav Pavel, Zuzana Růžičková

vranka obecná
skorec vodní
ledňáček říční
vydra říční
skokan hnědý
 ropucha obecná
chřástal polní
ťuhýk obecný
bramborníček hnědý
linduška lučn
jeřáb popelavý
modrásek bahenní
výr velký
čáp černý
datel černý
sýc rousný
holub doupňák
etopýr černý
vlk obecný