Horská krajina Orlických hor v sobě skrývá řadu přírodních klenotů. Příkladem jsou maloplošná chráněná území. Ale nejsou to zdaleka jen ty! Staré bučiny, vrchoviště nebo horské louky, to všechno jsou stanoviště bohatá na výskyt chráněných druhů rostlin i živočichů. Taková místa jsou cílem speciálního zájmu a péče, díky které je chráníme pro další generace.

Zonace CHKO Orlické hory

Zonace CHKO

Z hlediska ochrany přírodního prostředí je chráněná krajinná oblast rozdělena do čtyř zón odstupňované ochrany přírody. Dnes platná zonace byla schválena v roce 1999.

Více informací
MZCHÚ CHKO Orlické hory

Maloplošná zvláště chráněná území

Nejcennější části Orlických hor jsou chráněny v 21 maloplošných zvláště chráněných územích. Z toho jsou 2 v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace, dále je zde 13 přírodních rezervací a 6 přírodních památek.

Více informací
Památné stromy CHKO Orlické hory

Památné stromy

V současnosti je na území CHKO Orlické hory evidováno 25 objektů chráněných státem jako tzv. památné stromy. Z celkového počtu je 19 jednotlivých stromů, 5 skupin (12 stromů) a 1 stromořadí (146 stromů).

Více informací
Péče o přírodu v CHKO Orlické hory

Péče o přírodu

Zajištění biologické a krajinářské prosperity chráněných krajinných oblastí je jednou z hlavních činností Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Více informací
ÚSES CHKO Orlické hory

Územní systém ekologické stability

Kostru územního systému ekologické stability tvoří na území CHKO Orlické hory 1 nadregionální biocentrum, 6 nadregionálních biokoridorů, 13 regionálních biocenter, 6 regionálních biokoridorů a mnoho prvků na lokální úrovní.

Více informací